Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van BUBBLYBUBBLES producten op www.bubblybubbles.be door de klant.

De algemene voorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de algemene voorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzondering schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in wijzigingen, toevoegingen of schrappingen van de bepalingen waarop zijbetrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

CBCosmetics behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Online winkel

Via www.bubblybubbles.be stelt CBCosmetics de klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten (bijv. via foto’s) hebben geen contractuele waarden.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan CBCosmetics hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en btw  zijn vermeld in de online winkel

Prijs

CBCosmetics behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Online bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze algemene voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De klant moet een geldig emailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met CBCosmetics kan plaatsvinden via dit emailadres hello@bubblybubbles.be Bovendien moet de klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

CBCosmetics behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de klant totdat het probleem is opgelost.

Bevestiging en betaling van bestelling

CBCosmetics blijft eigenaar van de bestelde producten tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

Betaling

De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De klant garandeert CBCosmetics dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

CBCosmetics heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om haar redelijkerwijze te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt CBCosmetics zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

CBCosmetics behoudt zich tevens het recht voor om de bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal CBCosmetics de aankoop aan de klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan CBCosmetics.

In geval van onbeschikbaarheid van een product, zal CBCosmetics de klant zo snel mogelijk per email of de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen CBCosmetics en de klant kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van CBCosmetics onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van CBCosmetics.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de klant gekozen methode, binnen de bij de bestelling door CBCosmetics meegedeelde leveringstermijn.

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van CBCosmetics of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan 30 dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopsovereenkomstworden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

Verzendkosten & afhaalpunten België voor consumenten (B2C)

• Bij een bestelling boven € 50 geniet je van gratis verzending, met levering in België!

• Voor bestellingen onder dit bedrag, betaal je € 8,00 voor levering aan huis of op je werk.

Verzendkosten Nederland & Luxemburg voor consumenten (B2C)

• Bij een bestelling boven € 50 geniet je van gratis verzending!

• Voor bestellingen onder dit bedrag, betaal je € 10,00 voor levering aan huis of op je werk.

Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvangen de goede staat van het geleverde product.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en CBCosmetic onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of diens ontvanger de bestelling zonder voorbehoud aanvaardt.

Elk voorbehoud die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat CBCosmetics van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Fout in de levering

In het geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant CBCosmetics hiervan binnen de 3 werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat CBCosmetics van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan CBCosmetics worden teruggezonden.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de klant.

Garanties

CBCosmetics garandeert de conformiteit van de producten in overeenstemming te zijn met de op het moment van de bestelling geldende wetgeving.

Als de klant een consument is, heeft hij 2 jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 2 maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan CBCosmetics.

Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de klant een consument is. In dat geval, kan de klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (: inbezitneming) van de producten.

Terugzending en terugbetaling

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen.

De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten.

De kosten van terugzending zijn voor rekening van klant.

De terugzending of omruiling van het product kan enkel aanvaard worden voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

CBCosmetics zal de klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14d na de terugname van de producten.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat CBCosmetics van elke aansprakelijkheid jegens de klant.
Gegevensbescherming

CBCosmetics zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

CBCosmetics garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van CBCosmetics en de GDPR-wetgeving.

Overmacht

Indien CBCosmetics geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, dan is er een sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft CBCosmetics het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.

CBCosmetics zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij.

Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

CBCosmetics behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepalingen te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van CBCosmetics

Acties en kortingsprijzen

Acties worden aangekondigd op verschillende kanalen. Acties en kortingen aangekondigd op social media en onze webshop gelden voor B2C consumenten.

Winkelwagen